Afkortingen

 

 

 

 

< 

aab

algemene artistieke bewegingsleer

< 

ABC

Afzonderlijk bijzonder comité

< 

abv

algemeen beeldende vorming

< 

ACOD

Algemene centrale der openbare diensten

 

 

expressie

< 

AGD

Administratieve gezondheidsdienst

AgODi

Agentschap voor Onderwijsdiensten

< 

AHOC

Afzonderlijk hoog overlegcomité

< 

amc

algemene muziekcultuur

< 

amt

algemene muziektheorie

< 

amv

algemene muzikale vorming

< 

AND

Ander (bekwaamheidsbewijs)

<

AOC

Agenstschap voor onderwijscommunicatie

< 

AOP

Afdeling Advies- en ondersteuning onderwijspersoneel

< 

A.P.P.

Artistiek Pedagogisch Project

< 

ASCII

American Standard Code of Information

 

 

Interchange

< 

ASO

Algemeen secundair onderwijs

< 

at

artistieke training

< 

ATO

Administratieve toestand

< 

AV

Algemeen vak

< 

AVP

Afwezigheid voor verminderde prestaties

< 

AVS

Advies, Vorming en Service

< 

avv

algemene verbale vorming

 

 

 

 

BBB

Beter Bestuurlijk Beleid

< 

BK

Beeldende kunst

< 

BOC

Basisoverlegcomité

< 

BOEG

Basisovereenkomst elektronische gegevens-

 

 

uitwisseling

< 

BOP

Brussels OnderwijsPunt

< 

BPB

Bewijs van pedagogische bekwaamheid

< 

BS

Belgisch staatsblad

< 

BSO

Beroepssecundair onderwijs

< 

BuLO

Buitengewoon lager onderwijs

< 

BuO

Buitengewoon onderwijs

< 

BuSO

Buitengewoon secundair onderwijs

< 

BVR

Besluit van de Vlaamse regering

 

 

 

 

 

 

< 

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

< 

CBO

Coördinatie Beleidsuitvoering Onderwijsniveaus

< 

CCOD

Christelijke centrale van de openbare diensten

< 

CCPTO

Christelijke centrale van het personeel bij het

 

 

technisch onderwijs

CDVU

Centrale Dienst der Vaste Uitgaven

< 

C.I.P.O.

Concept-Input-Process-Output

< 

CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding

< 

COC

Christelijke onderwijscentrale

< 

CODO

Contractuele ten laste van het departement onderwijs

< 

COV

Christen onderwijzersverbond

< 

CPBW

Comité van preventie en bescherming op het werk

 

< D Dans (studierichting)
< DEP Departement
< DIMONA Déclaration Immédiate - Onmiddellijke aangifte
< DKO Deeltijds kunstonderwijs
< DOC Document

 

 
< EDISON Elektronisch doorgeven van informatie tussen de
scholen en het onderwijsdepartement
< EDPB Externe dienst voor preventie en bescherming
< EPD Elektronisch personeelsdossier
< EWBL Economie, werkgelegenheid, binnenlandse
aangelegenheden en landbouw

 

 
< FCSOD Federatie van de christelijke syndicaten der
openbare diensten
< FOREM Formation-Emploi (de tegenhanger van de
VDAB in de Franse gemeenschap)
  FPD Federaal Pensioen Dienst
  FAMIFED Federaal agentschap voor kinderbijslag
< FT full time

 

  GECO Gesubsidieerde contractuelen
< GHSO Geaggregeerde hoger secundair onderwijs
< GLSO Geaggregeerde lager secundair onderwijs
< GMTN Getuigschrift van middelbare technische
normaalleergangen
< GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
< GPB Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid
< GPL Getuigschrift van pedagogische leergangen

< H1 Hogere graad, eerste leerjaar
< H2 Hogere graad, tweede leerjaar
< H3 Hogere graad, derde leerjaar
< H4 Hogere graad, vierde leerjaar
< H5 Hogere graad, vijfde leerjaar
< HF Hoofdstructuur
< HG Hogere graad
< HKO Hoger kunstonderwijs
< HOBU Hoger onderwijs buiten de universiteit
< HOKT Hoger onderwijs van het korte type
< HOKTVL Hoger onderwijs van het korte type met
volledig leerplan
< HOLT Hoger onderwijs van het lange type
< HSO Hoger secundair
< HSBO Hoger secundair beroepsonderwijs
< HSKO Hoger secundair kunstonderwijs
< HSN Hoger secundair niveau
< HSO Hoger secundair onderwijs
< HSTO Hoger secundair technisch onderwijs
< HVW Hulpkas voor werkloostheidsuitkeringen

 

< I Soort inrichtende macht (cfr. instellingsnummer
op de PERS-formulieren)
< ICT Informatie in communicatie-technieken
< IDPB Interne dienst voor preventie en bescherming
< IE Instrumentaal ensemble
< IGU Inkomensgarantie-uitkering
< IM Inrichtende macht
< INST.NR. Instellingsnummer

 

Geen afkortingen voor deze letter

< KB Koninklijk besluit
< KISS Keep it simple schoolconctract
< KMO Kaart medisch onderzoek
< KSO Kunstsecundair onderwijs
< KV Kunstvak

 

< L1 Lagere graad, eerste leerjaar
< L2 Lagere graad, tweede leerjaar
< L3 Lagere graad, derde leerjaar
< L4 Lagere graad, vierde leerjaar
< L5 Lagere graad, vijfde leerjaar
< L6 Lagere graad, zesde leerjaar
< LG Lagere graad
< LIO Leraar in opleiding
< LS Lager secundair
< LSN Lager secundair niveau
< LSO Lager secundair onderwijs

 

< M Muziek
< M1 Middelbare graad, eerste leerjaar
< M2 Middelbare graad, tweede leerjaar
< M3 Middelbare graad, derde leerjaar
< M4 Middelbare graad, vierde leerjaar
< M5 Middelbare graad, vijfde leerjaar
< M6 Middelbare graad, zesde leerjaar
< MB Ministerieel besluit
< MEDEX Bestuur van de Medische Expertise
< M.Gr./MG Middelbare graad
< MO Ministeriële omzendbrief
< MT Muziektheorie

 

< NE Nuttige ervaring
< NIS Nationaal instituut voor de statistiek
< NMBS Nationale maatschappij der Belgische
spoorwegen

 

< OB Ontstentenis van betrekking
< OCMW Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
< OM/VE Vereist (bekwaamheidsbewijs) ingevolge
overgangsmaatregel
< OM/VO Voldoend geacht (bekwaamheidsbewijs) 
ingevolge overgangsmaatregel
< ORBEM Office régional Bruxellois d'emploi (de dienst
voor arbeidsbemiddeling in het franstalig
Brussels gewest)
< OVSG Onderwijskoepel van steden en gemeenten

 

Geen afkortingen voor deze letter

 

Geen afkortingen voor deze letter

 
< RAC Rijksadministratief centrum
< REAC Reaffectatiecommissie
< REA Reaffectatie
< RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsver-
zekering
< RL Record lay-out
< RSZ Rijksdienst voor sociale zekerheid
< RSVZ Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der
zelfstandigen
< RVA Rijksdienst voor arbeidsvoorziening

 

< S1 Specialisatiegraad, eerste leerjaar
< S2 Specialisatiegraad, tweede leerjaar
< SAA specifiek artistiek atelier
< SABAM Belgische vereniging van auteurs, componisten
en uitgevers
< SEMU Société des éditeurs de musique / Muziekuitgevers
< SG Specialisatiegraad
< S.I. Soort instelling
  SBO Secundair beroepsonderwijs
< SO Secundair onderwijs
< SWP Samenwerkingsplatform

 

< TADD Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur
< TAO Tijdelijk belast met andere opdracht
< TBS Terbeschikkingstelling
< TBS/OB Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van
betrekking
< TSO Technisch secundair onderwijs
< TV Technisch vak

 

Geen afkortingen voor deze letter

 

< VAHP Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
< VDAB Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en
beroepsopleiding
< VE Vereist (bekwaamheidsbewijs)
< VGV Veiligheid, gezondheid en verfraaiïng van de werkvloer
< VLOR Vlaamse onderwijsraad
< VO  Voldoende geacht (bekwaamheidsbewijs)
< VP Verminderde prestaties
< VSOA Vrij syndicaat voor het openbaar ambt
< VVP Verlof voor verminderde prestaties

 

 
< W Woord
< WS Werkstation
< WT Wedertewerkstelling

 

Geen afkortingen voor deze letter

Geen afkortingen voor deze letterGeen afkortingen voor deze letter

 

 

- 1 februari 2011 (web6) -